Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Bij Kijlstra Riolering in Drachten ontstond door technologische ontwikkeling de noodzaak om de totale productieorganisatie opnieuw in te richten. Dit betekende een intensief verandertraject met een stoelendans voor het voltallig productiepersoneel, gebaseerd op een heel nieuw functiehuis. EVZ werd begin november gevraagd het traject te begeleiden. Door een nauwe samenwerking met alle betrokken partijen wist iedere medewerker voor Kerst waar hij aan toe was.

Kijlstra is in 2014 gestart met de bouw van een nieuwe buizenfabriek. De nieuwe productiemethode zorgt ervoor dat de efficiency van de buizenproductie en kwaliteit van het eindproduct enorm wordt verbeterd. Handmatig productiewerk is hierbij nagenoeg verdwenen. Zoals Robert Bakker (algemeen directeur) het verwoordt: “We gaan van een Trabant naar een Porsche”. Dit heeft een aanzienlijke impact op de inhoud van werk, maar ook op het benodigd aantal medewerkers. Door tijdig geen nieuw personeel meer aan te nemen, afscheid te nemen van de flexibele personeelsschil en de voortzetting van andere activiteiten (rioleringsputten) werd uitgesproken dat voor alle medewerkers met een vast contract een plaats was in de nieuwe organisatie.

EVZ heeft Kijlstra geadviseerd en ondersteund bij de veranderstrategie, het schrijven van het verander- en plaatsingsplan, de ontwikkeling van het nieuwe functiehuis en het voeren van overleg met vakbonden en ondernemingsraad. Door de inzet en betrokkenheid van directie, ondernemingsraad en vakbonden was het mogelijk weg te blijven uit bureaucratie en te werken aan een gezamenlijk doel: medewerkers zo kort mogelijk in onzekerheid laten en op een eerlijke wijze de juiste man op de juiste plaats krijgen. Dat is gelukt!

Citaat uit advies OR op basis van voorgenomen besluit:

“De keus om EVZ te betrekken, heeft de directie in overleg met de ondernemingsraad gemaakt. In de overlegvergadering (...) heeft de ondernemingsraad nadere informatie van EVZ ontvangen over de gekozen werkwijze en de uitkomsten daarvan. De raad stelt vast dat het proces zorgvuldig en nauwgezet is gerealiseerd. Over de aanpak en de resultaten van EVZ is de raad goed te spreken.”