Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden EVZ organisatie-advies

1.      Algemeen

EVZ organisatie-advies (nader te noemen: EVZ) volgt in haar beroepsuitoefening de gedragsregels van de Orde van Organisatie-kundigen en ‑adviseurs, de OOA.

2.      Aanbiedingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepas­sing op alle aanbiedingen (mondeling dan wel schriftelijk) en overeenkomsten die EVZ aan­gaat met derden t.b.v. haar dienstverlening. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, en geldig tot twee maanden na datering/aanbieding.

3.      Opzegging

Gesloten overeenkomsten kunnen steeds door beide partijen eenzijdig worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. In die maand wordt de opdracht tot een hanteerbaar resultaat afgewikkeld.

4.      Tarieven

Onze tijdsbesteding wordt uitgedrukt in advies­dagdelen (halve adviesdagen), onderscheiden in adviesdagdelen bij de opdrachtgever (dde) en adviesdagdelen op ons kantoor voor de opdrachtgever besteed (ddk). Per bedrijfs­bezoek wordt minimaal één adviesdagdeel in rekening gebracht. De door EVZ gehanteerde tarieven zijn exclusief btw, doch inclusief alle kosten voor reizen, verblijf, secretariële ondersteuning op ons kantoor en drukkosten voor gebruikelijke aantallen rapportages. Tarieven worden vermeld in onze offertes/aanbiedingen. Tariefwijzigingen maken wij jaarlijks kenbaar aan onze opdrachtgevers.

5.      Betaling

Wij sturen eenmaal per maand een declaratie voor de werkzaamheden die in de vooraf­gaande maand zijn uitgevoerd. Opdrachtgevers betalen onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum op de door ons aan te geven wijze.

6.      Geheimhouding

Wij behandelen de in het kader van onze opdracht verkregen gegevens vertrouwelijk en stellen deze niet aan derden ter beschikking.

7.      Overmacht

Geen van beide partijen zal in gebreke zijn om aan zijn verplichtingen uit hoofde van de over­eenkomst te voldoen, indien zulks het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijze buiten de macht van partijen liggen.

8.      Aansprakelijkheid

Wij verplichten ons de ons verstrekte opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeen­komstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, doch kunnen geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte werkzaamheden.

9.      (Intellectueel) eigendom

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen komen alle uit de uitvoering van de opdracht mogelijk voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom op enig werk toe aan EVZ. EVZ is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Opdrachtgever zal het werk en de materialen voor het overige niet gebruiken, openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de vooraf­gaande schriftelijke instemming van EVZ.

10.    Gebruiksrechten

Opdrachtgever verkrijgt het gebruikersrecht van opgeleverde materialen voor de eigen onder­neming (groepsmaatschappijen en/of overige derden daaronder niet begrepen) voor de ver­wezenlijking van het bij de opdracht overeen­gekomen doel. Het is opdrachtgever niet toe­gestaan om zonder schriftelijke toestemming van EVZ veranderingen in de voorlopige of definitieve werken of materialen aan te (laten) brengen, met als doel een oneigenlijke toe­passing van deze materialen voor een ander dan het oorspronkelijke doel te bewerkstelligen.

11.    Afwijkingen

Van bovenstaande bepalingen kan slechts schriftelijk, na overleg, worden afgeweken.

Neem direct contact op